Ynglŷn â Nyth

Mae Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru, sy'n cynnwys cynlluniau Arbed a Nyth, yn darparu cymorth ariannol i wneud gwelliannau effeithlonrwydd ynni gartrefi incwm isel a'r rheini sy'n byw mewn cymunedau difreintiedig ledled Cymru.

Mae'n cefnogi ymrwymiadau Llywodraeth Cymru i wneud y canlynol: 

  • lleihau newid yn yr hinsawdd 
  • helpu i ddileu tlodi tanwydd 
  • hybu gweithgareddau datblygu economaidd ac adfywio yng Nghymru 

Mae'r ddau gynllun yn ystyried y tŷ cyfan wrth wneud gwelliannau effeithlonrwydd ynni i'r cartref. Mae hyn yn helpu i fynd i'r afael â chartrefi anos eu trin lle mae effaith tlodi tanwydd yn tueddu i fod ar ei gwaethaf.

Adroddiad Blynyddol

Caiff cynllun Nyth ei reoli ar ran Llywodraeth Cymru gan Nwy Prydain. Mae'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn un o brif is-gontractwyr Nwy Prydain.

Nwy Prydain

Mae Nwy Prydain yn gwmni Prydeinig. Fel rhan o Grŵp Centrica, mae'n darparu gwasanaethau nwy a thrydan a gwasanaeth atgyweirio cartref i filiynau o gwsmeriaid yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. 

Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yw prif sefydliad diduedd y DU sy'n helpu unigolion i arbed ynni a lleihau allyriadau carbon. Mae'n gwneud hyn drwy gynnig dealltwriaeth a gwybodaeth arbenigol am arbed ynni, helpu pobl i weithredu, helpu awdurdodau lleol a chymunedau i arbed ynni a darparu sicrwydd ansawdd ar gyfer nwyddau, gwasanaethau a gosodwyr.

Sut y gall Nyth helpu?

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyngor diduedd am ddim, ac os ydych yn gymwys, becyn o welliannau ynni-effeithlon i'r cartref am ddim, megis boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddio.

Rhan o raglan Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru
Image of cartoon bird standing on birdhouse