Cymhwysedd

Gallech fod yn gymwys i gael gwelliannau effeithlonrwydd ynni i'r cartref am ddim os:

 • Rydych yn berchen ar eich cartref neu'n ei rentu'n breifat (nid gan awdurdod lleol na chymdeithas dai)
 • Rydych chi neu rywun sy'n byw gyda chi yn cael budd-dal sy'n dibynnu ar brawf modd
 • Nid yw eich cartref yn ynni-effeithlon ac mae'n ddrud i'w wresogi (yn cyfateb i radd effeithlonrwydd ynni E, F neu G) 

Mae'r budd-daliadau canlynol sy'n dibynnu ar brawf modd yn gymwys: 

 • Credyd Treth Plant (incwm islaw £16,105 y flwyddyn) 
 • Gostyngiad Treth Gyngor (nid yw eithriad na disgownt yn gymwys ar ei ben ei hun) 
 • Budd-dal Tai
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Credyd Cynhwysol
 • Credyd Treth Gwaith (incwm islaw £16,105 y flwyddyn) 

Os ydych yn gymwys, byddwn yn argymell pecyn o welliannau effeithlonrwydd ynni am ddim i chi. Byddant yn gwneud eich cartref yn gynhesach ac yn arbed arian i chi ar eich biliau ynni. 

Bydd ein cynghorwyr arbenigol yn gofyn rhai cwestiynau i chi am eich eiddo a'r budd-daliadau rydych yn eu cael, felly gwnewch yn siŵr bod eich llythyr dyfarnu budd-dal ac, os yw'n gymwys, manylion eich landlord gennych wrth law pan fyddwch yn ffonio. 

“Cymerodd y broses gosod 4 i 5 wythnos o'r dechrau i'r diwedd ac roedd yn hawdd iawn. Byddwn yn argymell Nyth gan ein bod yn ei chael hi'n anodd prynu gwres canolog ar ein pensiwn. Bu Nyth o gymorth mawr iawn i ni a rŵan mae gennym gartref cynnes." Un o drigolion Tywyn, Conwy

Eligibilty

Sut y gall Nyth helpu?

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyngor diduedd am ddim, ac os ydych yn gymwys, becyn o welliannau ynni-effeithlon i'r cartref am ddim, megis boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddio.

Rhan o raglan Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru
Image of cartoon bird standing on birdhouse