Cymhwysedd

Darllenwch y meini prawf cymhwysedd canlynol yn ofalus. Efallai y bydd angen i chi ddarparu rhywfaint o dystiolaeth bellach fel llythyr dyfarnu budd-dal, ac os yw'n berthnasol, manylion eich landlordiaid. Sicrhewch fod y manylion hyn wrth law pan fyddwch yn ein ffonio. Trwy wneud hynny, bydd ein cynghorwyr arbenigol yn gallu prosesu eich manylion yn gyflymach.

Gallech fod yn gymwys i gael gwelliannau effeithlonrwydd ynni cartref am ddim os ydych chi'n cwrdd â'r tri amod isod:

 • Rydych yn berchen ar eich cartref neu'n ei rentu'n breifat (nid gan awdurdod lleol na chymdeithas dai)
 • Nid yw eich cartref yn ynni-effeithlon ac mae'n ddrud i'w wresogi
 • Rydych chi neu rywun sy'n byw gyda chi yn cael budd-dal sy'n dibynnu ar brawf modd NEU yn dioddef o gyflwr anadlol, cyflwr cylchrediad y gwaed neu gyflwr iechyd meddwl cronig ac yn ennill incwm sydd islaw'r trothwyon diffiniedig

Mae'r budd-daliadau canlynol sy'n dibynnu ar brawf modd yn gymwys: 

 • Credyd Treth Plant (incwm islaw £16,105 y flwyddyn) 
 • Gostyngiad Treth Gyngor (nid yw eithriad na disgownt yn gymwys ar ei ben ei hun) 
 • Budd-dal Tai
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Credyd Cynhwysol
 • Credyd Treth Gwaith (incwm islaw £16,105 y flwyddyn) 

Meini Prawf Iechyd Cymwys

Law yn llaw â'r meini prawf cyfredol i bobl sy'n derbyn budd-dal sy'n dibynnu ar brawf modd, dyma'r meini prawf iechyd ar gyfer gwelliannau effeithlonrwydd ynni'r cartref:

Rhaid i rywun sy'n byw yn y tŷ fod:

 • Yn byw gyda chyflwr anadlol, cyflwr cylchrediad y gwaed, neu gyflwr iechyd meddwl cronig. Mae'r rhain yn cynnwys:
  • Clefyd anadlol (heintiau anadlol, broncoddarwasgiad mewn asthma, a chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint)
  • Clefyd cylchrediad y gwaed (gan gynnwys clefyd cardiofasgwlaidd, strôc a thrawiad ar y galon
  • Materion iechyd meddwl (gan gynnwys iselder, gorbryder, seicosis ac anhwylder deubegynol, dementia, anhwylderau deallusol a datblygu).
 • Yn byw ar incwm isel, islaw'r trothwyon diffiniedig.

Tystiolaeth o gyflwr iechyd

Bydd angen i chi gadarnhau bod gennych dystiolaeth o'ch cyflwr iechyd megis presgripsiwn, pecyn meddyginiaeth, cynllun triniaeth neu lythyr apwyntiad gan y Meddyg Teulu/Ysbyty. Ni fydd angen darparu'r dystiolaeth hon ymlaen llaw. Os penderfynir eich bod yn gymwys, bydd ein haseswyr yn edrych ar y dystiolaeth pan fyddant yn ymweld â'ch cartref.

Trothwyon Incwm Cymhwysedd Iechyd

Ceir amlinelliad o'r trothwyon incwm ar gyfer y rhan fwyaf o gwsmeriaid isod. Mae'r rhain yn seiliedig ar gyfanswm incwm y cartref ar ôl taliadau morgais/rhent.

Cyfansoddiad y cartref Incwm blynyddol y cartref (ar ôl taliadau morgais/rhent) Incwm misol y cartref (ar ôl taliadau morgais/rhent)
1 neu fwy o oedolion 18 oed a throsodd £16,105 £1,342
1 neu 2 oedolyn ac un neu ddau dibynnydd £21,352 £1,779
1 neu 2 oedolyn a thri dibynnydd £23,100 £1,930
1 neu 2 oedolyn a phedwar dibynnydd neu fwy £25,700 £2,140

Mae rhai pobl, sy'n treulio mwy na'r amser cyfartalog gartref, yn fwy tebygol o wynebu risg yn ystod y misoedd oeraf.

Pobl hŷn (75 oed a throsodd)
Teuluoedd â phlant ifanc (5 oed neu iau)
Pobl ag anableddau (nam meddyliol neu gorfforol, sy'n cael effaith sylweddol a hirdymor ar allu'r person i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd)

I'r deiliad tai hynny sy'n byw gyda chyflwr iechyd cymwys, mae'r trothwy incwm yn cynyddu i £21,352 yn ar ôl costau tai gyda chynilion heb fod yn fwy na £16,000 i bobl hŷn 75 oed a throsodd.

Cyfansoddiad y cartref Incwm blynyddol y cartref (ar ôl taliadau morgais/rhent) Incwm misol y cartref (ar ôl taliadau morgais/rhent)
1 oedolyn neu fwy, gan gynnwys preswylydd anabl neu berson 75 oed neu'n hŷn neu blentyn 5 oed neu iau. £21,352 (a mwy, ar gyfer y rhai sy'n 75 oed neu'n hŷn, cynilion o ddim mwy na £16,000) £1,779

Tystiolaeth

Yn ogystal â thystiolaeth o gyflwr iechyd fel yr amlinellir uchod, gallwch ddangos eich bod yn gymwys ae gyfer y trothwy incwm ychwanegol drwy ddarparu pàs bws yn ôl disgresiwn / i'r anabl , bathodyn glas, neu dystiolaeth eich bod wedi'ch cofrestru â'r awdurdod lleol o dan adran 18 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Bydd ein haseswyr yn edrych ar y dystiolaeth pan fyddant yn ymweld â'ch cartref.

Os ydych yn gymwys, byddwn yn argymell pecyn o welliannau effeithlonrwydd ynni am ddim i chi. Byddant yn gwneud eich cartref yn gynhesach ac yn arbed arian i chi ar eich biliau ynni. 

Bydd ein cynghorwyr arbenigol yn gofyn rhai cwestiynau i chi am eich eiddo a'r budd-daliadau rydych yn eu cael, felly gwnewch yn siŵr bod eich llythyr dyfarnu budd-dal ac, os yw'n gymwys, manylion eich landlord gennych wrth law pan fyddwch yn ffonio. 

“Gwnaeth y peirianwyr a alwodd heibio waith arbennig. Roeddent yn broffesiynol, yn wybodus ac yn weithgar iawn ac yn gwneud i dasg lafurus ymddangos yn syml! Roeddent yn dda iawn gyda mi hyd yn oed – roeddwn yn bryderus am gael pobl ddieithr yn fy nghartref, ac roeddent mor hyfryd am hynny hefyd. Gwnaethant dawelu fy meddwl ac roeddent yn empathetig ynghylch y sefyllfa. Rwy’n ddiolchgar iawn.” Un o drigolion Casnewydd

a mwy, ar gyfer trwynau sy'n 74 oed, arbedion o ddim mwy na £ 16,000

Sut y gall Nyth helpu?

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyngor diduedd am ddim, ac os ydych yn gymwys, becyn o welliannau ynni-effeithlon i'r cartref am ddim, megis boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddio.

Rhan o raglan Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru
Image of cartoon bird standing on birdhouse