Image of a row of houses going up a hill

Eich helpu gyda effeithlonrwydd ynni a chynhesrwydd eich cartref

  - DIWEDDARIAD CORONAFEIRWS -

Wrth ymgymryd â gwaith gosod, bydd ein contractwyr bob amser yn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â rheoli risg COVID-19. Bydd pob un o'n contractwyr yn cwblhau asesiad risg llawn ym mhob eiddo y maen nhw'n ymweld ag ef ac yn dilyn gweithdrefnau hylendid yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, gan gynnwys defnyddio PPE. Bydd ein tîm yn cysylltu â chi cyn yr ymweliad i drafod sut y bydd gwaith yn cael ei wneud a'r gofynion ar gyfer pob parti gan gynnwys pellhau cymdeithasol a gweithdrefnau hafan ddiogel y bydd angen eu dilyn. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu ymweliad cartref wedi'i archebu, cysylltwch â'n tîm cynghori ar Rhadffôn 0808 808 2244.


Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyngor diduedd am ddim, ac os ydych yn gymwys, becyn o welliannau ynni-effeithlon i'r cartref am ddim, megis boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddio. Gall hyn leihau eich biliau ynni a gall fod o fudd i'ch iechyd a'ch llesiant.

Bydd ein gwefan yn dangos i chi sut y gallwn helpu a'r amodau cymhwysedd ar gyfer gwelliannau ynni-effeithlon i'r cartref. Gallwch hefyd ofyn i un o'n cynghorwyr eich ffonio'n ôl

Os ydych yn ei chael hi'n anodd cadw eich cartref yn gynnes neu ymdopi â'ch biliau ynni, ffoniwch ni ar Radffon 0808 808 2244.

“Diolch yn fawr iawn am bopeth, roedd yn wych gwybod y gallwn eich ffonio yn ôl ar unrhyw adeg tra roeddwn i’n poeni. Rwy’n gwerthfawrogi’n fawr nad oeddech wedi rhoi’r gorau iddi a’ch bod wedi datrys y broblem!”. Un o drigolion Caerdydd 

Croeso gan Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Sut y gall Nyth helpu?

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyngor diduedd am ddim, ac os ydych yn gymwys, becyn o welliannau ynni-effeithlon i'r cartref am ddim, megis boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddio.

Rhan o raglan Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru
Image of cartoon bird standing on birdhouse