Sut i wneud cais

Ffoniwch Rhadffon 0808 808 2244 neu llenwch y ffurflen ffonio'n ôl a byddwn yn eich ffonio. 

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd un o gynghorwyr Nyth yn gofyn rhai cwestiynau i chi er mwyn penderfynu a ydych chi a'ch eiddo yn gymwys i gael gwelliannau effeithlonrwydd ynni i'r cartref am ddim. Os byddwch yn gymwys, byddwn yn trefnu i un o aseswyr Nyth ymweld â chi yn eich cartref er mwyn gweld pa welliannau effeithlonrwydd ynni y gallwn eu cynnig i chi. 

Beth os na fyddaf yn gymwys i gael gwelliannau effeithlonrwydd ynni i'r cartref? 

Os na fyddwch yn gymwys i gael gwelliannau effeithlonrwydd ynni i'r cartref am ddim, gallwn roi cyngor i chi o hyd ar arbed ynni, rheoli arian, tariffau ynni a'ch hawl i fudd-daliadau. Gallwn hefyd eich cyfeirio at gynlluniau eraill a all ddarparu gwelliannau effeithlonrwydd ynni i'r cartref am ddim neu am gost isel i chi. 

“Mae gwybod bod y gwres bellach yn gweithio wedi rhoi tawelwch meddwl i ni. Hefyd, mae gennym ddwˆ r poeth drwy’r amser, ac sy’n fwy ecogyfeillgar. Nid yw ein hincwm wedi cynyddu ond mae gennym fwy o arian wrth law o ganlyniad i arbed costau dwˆ r. Diolch am roi trefn ar y gostyngiad ar y cyfraddau dwˆ r – rydym wedi arbed swm mawr o arian.” Un o drigolion Sir y Fflint

Image of lady

Sut y gall Nyth helpu?

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyngor diduedd am ddim, ac os ydych yn gymwys, becyn o welliannau ynni-effeithlon i'r cartref am ddim, megis boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddio.

Rhan o raglan Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru
Image of cartoon bird standing on birdhouse