Ffoniwch Rhadffôn 0808 808 2244 (Llun-Gwener 9am-6pm) neu ofyn am alwad yn ôl

Cyngor Ynni

Newidiadau i gynllun Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru

Bydd cynllun Nyth Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru yn dod i ben ddiwedd Mawrth 2024, gyda chynllun newydd yn ei ddisodli ddydd Llun 1 Ebrill 2024. Bydd gan y cynllun newydd fwy o ffocws ar dechnolegau carbon isel ar gyfer y cartref lle mae’n gwneud synnwyr i wneud hynny, i gefnogi uchelgais Llywodraeth Cymru i wneud Cymru yn sero net erbyn 2050.

O dan y cynllun newydd, bydd pob cartref yn cael ei asesu’n unigol, a chynigir yr ateb gorau sy’n effeithlon o ran ynni. Gall hyn fod drwy inswleiddio, gwresogi carbon isel a thechnolegau adnewyddadwy.

Bydd Nyth yn parhau i roi cyngor i gwsmeriaid ar arbed ynni ac arian a bydd yn parhau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 6pm tan ddiwedd mis Mawrth 2024. Bydd cwsmeriaid hefyd yn gallu mynegi eu diddordeb yn y cynllun newydd drwy wasanaeth cynghori Nyth a thrafod cynlluniau eraill o ran effeithlonrwydd ynni a’r grantiau carbon isel sydd ar gael.

Er mwyn gwneud y gorau o’r broses o weithredu’r ceisiadau sydd ar y gweill erbyn diwedd mis Mawrth 2024, ni fyddwn yn cymryd ceisiadau newydd ac eithrio cwsmeriaid cymwys sy’n agored i niwed heb wres na dŵr poeth yn yr eiddo.

Os nad oes gennych wres na dŵr poeth, cysylltwch â ni a byddwn yn eich cynghori am yr help sydd ar gael i chi.

Rydym yn deall y gall costau byw cynyddol achosi pryder os ydych yn cael trafferth talu eich biliau ynni, ond mae cymorth a chyngor ar gael i’ch cynorthwyo.

Mae help a chyngor ar arbed arian ar gael i chi, a gall ychydig o newidiadau bach o amgylch y cartref wneud gwahaniaeth mawr…

Awgrymiadau arbed ynni

Ehangu’r Hollblack-arrow-up

Cau’r Cyfanblack-arrow-up

black-arrow-up

Cadw eich cartref yn gynnes

Os ydych eisiau lleihau eich biliau ynni a chadw eich allyriadau carbon yn a’ch biliau ynni’n isel, bydd inswleiddio neu atal drafftiau yn lleihau faint o wres sy’n cael ei golli. Mae sawl ffordd syml, ond effeithiol, i inswleiddio eich cartref a all leihau yn sylweddol faint o wres sy’n cael ei golli a lleihau eich biliau gwresogi. Er enghraifft, gall gosod siaced insiwleiddio 80mm ar eich silindr dŵr poeth arbed £50 y flwyddyn mewn costau gwresogi a 155kg o allyriadau carbon deuocsid.

Darllenwch gyngor yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni ar inswleiddio ac atal drafftiau.

black-arrow-up

Osgoi lleithder

Gall croniad o leithder yn y cartref achosi pob math o broblemau a gall niweidio adeiladwaith yr adeilad os caniateir iddo barhau. Ac os bydd llwydni’n dechrau tyfu, gall hyn hyd yn oed effeithio ar eich iechyd. Awgrymiadau ar sut i osgoi lleithder:

  • Rhowch gaeadau ar sosbenni wrth goginio
  • Dylech osgoi gwresogyddion nwy potel heb dyllau aer
  • Inswleiddio: bydd hyn yn helpu i atal mannau oer lle y gall lleithder ffurfio
  • Gadewch fwlch rhwng dodrefn a’r wal i alluogi aer i gylchredeg
  • Agorwch ffenestr neu defnyddiwch ffan echdynnu wrth goginio, cael cawod neu ymolchi

Dysgwch ragor am fanteision trwsio lleithder ac anwedd.

black-arrow-up

Prynu cynhyrchion ynni effeithlon

Gall symud i ddefnyddio teclynnau ynni effeithlon fod yn ffordd wych o arbed arian ar eich biliau, yn ogystal â lleihau eich ôl troed carbon. Wrth brynu teclyn newydd ar gyfer eich cartref, edrychwch am ei label ynni. Mae’r label ynni wedi’i raddio o A-G, gydag A y mwyaf effeithlon a G y lleiaf effeithlon. Gall dewis peiriant golchi â graddfa A yn hytrach nag un â graddfa D, arbed tua £132 (110kg o allyriadau carbon deuocsid) dros ei oes o 11 mlynedd. Ceisiwch wneud yn siwr mai dim ond pan fydd gennych ddigon o ddillad budur ar gyfer llwyth llawn y dylech olchi dillad, a golchwch nhw ar dymheredd isel er mwyn sicrhau cymaint o arbedion â phosibl.

Darllenwch ganllaw’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni ar brynu offer cartref ynni effeithlon a goleuadau ynni effeithlon.

black-arrow-up

Creu cartref gwyrddach

Mae Cymru yn genedl o bobl sydd eisiau gwella eu cartrefi. Rydym wrth ein bodd â chael cartref cynnes a chlyd a lleihau ein biliau ynni. Gall gwneud eich cartref yn lle gwyrddach i fyw ynddo fod yn haws nag y byddech yn ei feddwl.

Gallwch gynhyrchu eich trydan neu wres eich hun o ffynonellau ynni adnewyddadwy, neu rai y gellir eu hailgyflenwi megis yr haul neu’r gwynt. Mae mwy o gartrefi yng Nghymru eisoes yn cynhyrchu trydan naill ai o solar neu wynt, ac mae cynyrchyddion ynni adnewyddadwy yn prysur ddod yn olygfa gyffredin ledled y wlad.

Dysgwch ragor am opsiynau gwresogi adnewyddadwy a charbon isel ar gyfer eich cartref.

Mae’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, yr arbenigwyr arbed ynni annibynnol, wedi llunio awgrymiadau a all eich helpu i arbed ynni a gostwng eich biliau ynni. Mae’r awgrymiadau ar sut i arbed ynni yn cynnwys pethau y gallwch eu gwneud nawr i leihau eich defnydd o ynni a’ch biliau ynni. Dysgwch sut y gallech arbed hyd at £381* y flwyddyn ar eich biliau.

Er enghraifft, gall diogelu eich cartref rhag drafftiau er mwyn cadw’r gwres i mewn arbed £45 y flwyddyn i chi ar eich biliau.

Gallech hefyd arbed tua £55 y flwyddyn drwy gofio diffodd teclynnau sydd wedi’u gadael mewn modd segur.

*Mae’r arbedion yn seiliedig ar bris nwy o 7.4c/kWh a phris trydan o 28.6c/ kWh, ar gyfer tŷ pâr 3 gwely nodweddiadol â gwres nwy. Caiff y datganiadau a’r ystadegau hyn am arbedion eu llunio gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni a’r Ymddiriedolaeth sy’n berchen arnynt. Maent yn gywir yn ôl prisiau ym mis Ionawr 2024.

Hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi

Mae manteision ehangach yn cael eu cynnig gan Lywodraethau Cymru a’r DU a allai helpu gyda chostau byw. Dysgwch pa fudd-daliadau y gallech fod â hawl iddyn nhw drwy fynd i dudalen we ‘Hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi’ Llywodraeth Cymru.

Gallwch hefyd fynd i wefan Advicelink Cymru am ragor o gyngor, neu eu ffonio ar rhadffôn 0808 250 5700, o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm.

Gwasanaethau cymorth ychwanegol

Taliadau Tanwydd Gaeaf

Os cawsoch chi eich geni cyn 25 Medi 1957, gallech gael rhwng £250 a £600 i’ch helpu i dalu eich biliau gwres. ‘Taliadau Tanwydd Gaeaf’ yw’r enw ar hyn.

Gwiriwch faint o Daliad Tanwydd Gaeaf gallech chi ei gael a sut i’w hawlio ar GOV.UK.

Gofal a Thrwsio

Mae Gofal a Thrwsio yn darparu gwybodaeth, cyngor a gwasanaethau ymarferol er mwyn helpu pobl hŷn yng Nghymru i gadw’n ddiogel, cynnes ac iach gartref. Maent yn gosod cymhorthion ac addasiadau anabledd, yn cyflenwi gwasanaethau cynnal a chadw’r cartref, yn helpu i wneud y gorau o incwm a chael mynediad at grantiau, ac yn gwneud cartrefi’n ddiogel i ddychwelyd iddynt o’r ysbyty.

Hyd yn oed os credwch nad ydych fel arfer yn gymwys i gael cymorth ariannol gallech fod yn gymwys i gael rhywfaint o gymorth â chostau byw o ddydd i ddydd. Dysgwch ragor am sut gall Gofal a Thrwsio eich helpu.

MoneyHelper

Gwasanaeth am ddim yw MoneyHelper sy’n cynnig arweiniad diduedd ar arian a phensiynau. Cânt eu cefnogi gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig, a gallant argymell cymorth pellach os oes ei angen. Ewch i wefan MoneyHelper i gael arweiniad am ddim.

Cymorth ychwanegol mewn toriad pŵer

Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch chi mewn toriad pŵer, mae cymorth brys ar gael i chi pan fyddwch ei angen fwyaf.

Mae Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth y Grid Cenedlaethol yn cynnig cymorth arbennig trwy bartneriaid dibynadwy fel y Groes Goch Brydeinig. Mae eu gwasanaethau’n addas ar gyfer yr henoed, pobl sâl iawn neu bobl anabl, a hefyd pobl sy’n dibynnu ar bŵer ar gyfer offer meddygol.

Cofrestrwch â Chofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth y Grid Cenedlaethol

Mae Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth Rhwydweithiau Ynni SP yn cynnig cymorth ychwanegol mewn toriad pŵer, a bydd eu timau’n gweithio i adfer eich trydan cyn gynted â phosib.

Cofrestrwch â Chofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth Rhwydweithiau Ynni SP.

Os nad ydych chi’n siŵr pa rwydwaith trydan sy’n cyflenwi i’ch cartref, gall Ofgem eich helpu i ddod o hyd i’r cyflenwr cywir ar eu gwefan.

Dwr Cymru

Os ydych chi’n cael trafferth talu eich biliau dŵr, gall Dŵr Cymru helpu. Maen nhw’n darparu:

Dysgwch sut gall Dŵr Cymru eich helpu chi â’ch biliau dŵr.

Hafren Dyfrdwy (HD Cymru)

Os mai Hafren Dyfrdwy sy’n cyflenwi eich dŵr, gallan nhw helpu gyda chadw biliau’n isel, dod o hyd i’r tariff gorau i chi, a rheoli eich taliadau.

Ewch i wefan Hafren Dyfrdwy i gael cymorth gyda thalu eich bil dŵr.

Gwasanaethau Tân ac Achub

Mae gan Gymru dri Gwasanaeth Tân ac Achub sy’n darparu gwybodaeth am ddiogelwch y cyhoedd, rhaglenni atal ac amddiffyn a gwasanaeth ymateb brys ledled y wlad.

Maent yn cynnal ymweliad diogel ac iach am ddim lle maent yn cyflwyno gwybodaeth am ddiogelwch rhag tân yn y cartref ac yn gosod larymau mwg, yn ogystal â rhoi cyngor ar ddiogelwch yn y cartref, atal syrthio, ymwybyddiaeth o sgamiau a mynd i’r afael ag unigrwydd ac unigedd.

Bydd eich gwasanaeth Tân ac Achub lleol yn dibynnu ar ble rydych yn byw:

Simply Switch

Gwefan ddiduedd am ddim yw Simply Switch, sy’n eich helpu i ganfod yr opsiwn mwyaf addas ar gyfer eich cyfleustodau cartref, gan gynnwys ynni, ffôn a band eang.

Ewch i wefan Simply Switch i gymharu prisiau cyfleustodau ac arbed arian ar eich biliau.

Cysylltwch â’n tîm

Os ydych eisiau rhagor o wybodaeth am sut y gallwn eich helpu y gaeaf hwn, siaradwch ag un o’n cynghorwyr drwy ffonio’r Rhadffon 0808 808 2244 a dewis opsiwn 2. Mae’r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am – 6pm.

Cael mynediad at y wybodaeth hon

Cyfieithwch y wybodaeth uchod i iaith wahanol gan ddefnyddio Google Translate.