Ffoniwch Rhadffôn 0808 808 2244 (Llun-Gwener 9am-6pm)

Fel partner sy’n gweithio’n agos mewn cymunedau ledled Cymru, byddwch yn dod ar draws pobl sydd angen help i wneud eu cartrefi’n fwy cynnes ac yn fwy fforddiadwy i’w gwresogi.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, byrddau iechyd, elusennau a sefydliadau cymunedol ledled Cymru er mwyn helpu i gyrraedd cartrefi y gallai ein cyngor a’n cymorth fod o fudd iddynt. 

Mae gennym Reolwyr Datblygu Partneriaethau a all ddarparu sesiynau hyfforddiant a chyflwyniadau er mwyn helpu eich tîm i ddeall y cymorth y gall Nyth ei ddarparu. 

Mae gennym amrywiaeth o adnoddau defnyddiol i’w lawrlwytho a all eich helpu i hyrwyddo cynllun Nyth.

Gallwn hefyd ddarparu Pecyn Digwyddiad er mwyn helpu i roi cyhoeddusrwydd i Nyth yn eich lleoliad neu ddigwyddiad cyhoeddus, sy’n cynnwys taflenni, dalwyr taflenni a phosteri. 

Manylion cyswllt y Rheolwyr Datblygu Partneriaethau

De a Gorllewin Cymru – Peter Hughes

Email: peter.hughes@est.org.uk
Mobile: 07538 041 319

Gogledd Cymru a Powys – Dylan Mclellan

Email: dylan.mclellan@est.org.uk
Mobile: 07903 443 655

Gwneud cais ar ran rhywun 

Rydym yn deall bod llawer o bobl yn ei chael hi’n anodd cyfathrebu dros y ffôn drwy linell cyngor Nyth. 

Rydym am sicrhau y gall pawb gael help gan Nyth, yn enwedig y bobl hynny sy’n agored i niwed. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau ac asiantaethau partner er mwyn helpu i gyrraedd pobl ag anghenion penodol a’u helpu i gael budd o’r gwelliannau effeithlonrwydd ynni i’r cartref am ddim a gynigir gan Nyth. 

Os hoffech gael gwybod sut i helpu rhywun i wneud cais i Nyth, cysylltwch â’ch Rheolwr Datblygu Partneriaethau Nyth lleol. 

Porth Partneriaid Nyth 

Mae Porth Partneriaid Nyth yn ei gwneud hi’n hawdd i chi gwblhau cais ar ran eich cleient (cleientiaid) ac olrhain cynnydd y cais hwnnw. 

Pan fyddwch yn cofrestru ar y porth, byddwch yn cael manylion mewngofnodi unigryw a hyfforddiant am ddim o ran sut i’w ddefnyddio. Cynigir cymorth parhaus ac mae ein Rheolwyr Datblygu Partneriaethau bob amser wrth law i ateb unrhyw ymholiadau a allai fod gennych. 

Cysylltwch â’ch Rheolwr Datblygu Partneriaethau lleol os hoffech gofrestru ar Borth Partneriaid Nyth. 

Ap Partneriaid Nyth

Mae gennym hefyd ap ar gyfer ffonau symudol y gallwch ei ddefnyddio i gofrestru fel partner ac i gyfeirio pobl i’r cynllun i gael cymorth. Mae’r ap yn trosglwyddo data wedi’u hamgodio i dîm Nyth ac nid yw’n storio data ar eich ffôn.

Download on the App Store
Get it on Google Play

Adnoddau

Gallwch ddod o hyd i nifer o adnoddau defnyddiol i’w lawrlwytho isod a all eich helpu i hyrwyddo cynllun Nyth.

Warm Home Discount

Sut y gall Nyth helpu?

Gwneud cais am Nyth