Ffoniwch Rhadffôn 0808 808 2244 (Llun-Gwener 9am-6pm) neu ofyn am alwad yn ôl

Mae Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru Nyth yn darparu cymorth ariannol i wneud gwelliannau effeithlonrwydd ynni gartrefi incwm isel a’r rheini sy’n byw mewn cymunedau difreintiedig ledled Cymru.

Mae’n cefnogi ymrwymiadau Llywodraeth Cymru i wneud y canlynol: 

Mae’r gynllun yn ystyried y tŷ cyfan wrth wneud gwelliannau effeithlonrwydd ynni i’r cartref. Mae hyn yn helpu i fynd i’r afael â chartrefi anos eu trin lle mae effaith tlodi tanwydd yn tueddu i fod ar ei gwaethaf.

Cyngor i bawb

Os ydych yn poeni am eich biliau ynni, ffoniwch ni a siaradwch ag un o’n cynghorwyr cyfeillgar. Gallant gynnig cyngor diduedd am ddim ar y canlynol: 

Ffoniwch Rhadffôn 0808 808 2244 neu ofyn am alwad yn ôl gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.

Rydym yn profi nifer fawr o geisiadau am alwad yn ôl i’n gwefan ac efallai y bydd yn cymryd mwy o amser nag yr hoffem gysylltu â chi. Gallwch siarad ag aelod o’r tîm heddiw drwy ffonio rhadffôn 0808 808 2244.

Gwelliannau ynni-effeithlon i’r cartref am ddim 

A yw eich cartref yn anodd i’w wresogi? Gallech fod yn gymwys i gael gwelliannau effeithlonrwydd ynni i’r cartref am ddim i chi.

Rydym yn gosod boeleri newydd, systemau gwres canolog a deunyddiau inswleiddio er mwyn helpu cartrefi ar incwm isel i gadw’n gynnes a lleihau cost eu biliau ynni. 

Gallech fod yn gymwys i gael gwelliannau effeithlonrwydd ynni am ddim os:

Os ydych yn gymwys, byddwn yn argymell pecyn o welliannau effeithlonrwydd ynni am ddim i chi. Byddant yn gwneud eich cartref yn gynhesach ac yn arbed arian i chi ar eich biliau ynni. 

Bydd ein cynghorwyr yn gofyn rhai cwestiynau i chi am eich eiddo a’r budd-daliadau rydych yn eu cael, felly gwnewch yn siŵr bod eich llythyr dyfarnu budd-dal ac, os yw’n gymwys, manylion eich landlord gennych wrth law pan fyddwch yn ffonio. 

Un o drigolion Y Rhondda

Warm Home Discount

Sut y gall Nyth helpu?

Gwneud cais am Nyth