Ffoniwch Rhadffôn 0808 808 2244 (Llun-Gwener 9am-6pm) neu ofyn am alwad yn ôl

Mae Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru Nyth yn darparu cymorth ariannol i wneud gwelliannau effeithlonrwydd ynni gartrefi incwm isel a’r rheini sy’n byw mewn cymunedau difreintiedig ledled Cymru.

Mae’n cefnogi ymrwymiadau Llywodraeth Cymru i wneud y canlynol: 

Mae’r gynllun yn ystyried y tŷ cyfan wrth wneud gwelliannau effeithlonrwydd ynni i’r cartref. Mae hyn yn helpu i fynd i’r afael â chartrefi anos eu trin lle mae effaith tlodi tanwydd yn tueddu i fod ar ei gwaethaf.

Caiff cynllun Nyth ei reoli ar ran Llywodraeth Cymru gan Nwy Prydain. Mae’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn un o brif is-gontractwyr Nwy Prydain.

Nwy Prydain

Mae Nwy Prydain yn gwmni Prydeinig. Fel rhan o Grŵp Centrica, mae’n darparu gwasanaethau nwy a thrydan a gwasanaeth atgyweirio cartref i filiynau o gwsmeriaid yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. 

Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yw prif sefydliad diduedd y DU sy’n helpu unigolion i arbed ynni a lleihau allyriadau carbon. Mae’n gwneud hyn drwy gynnig dealltwriaeth a gwybodaeth arbenigol am arbed ynni, helpu pobl i weithredu, helpu awdurdodau lleol a chymunedau i arbed ynni a darparu sicrwydd ansawdd ar gyfer nwyddau, gwasanaethau a gosodwyr.

Adroddiadau Blynyddol Nyth

Mae Nyth yn adrodd yn flynyddol am y cyngor arbed ynni yn y cartref a’r gwelliannau ynni a ddarparwyd gan y cynllun yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol.

Mae’r adroddiadau hyn yn manylu ar faint o gartrefi sydd wedi cael cymorth yn ystod y flwyddyn, yn ogystal â’r arbedion cyfartalog fesul cartref. Mae hefyd yn manylu ar y gwaith partneriaeth a chymunedol a wnawn.

Gallwch ddarllen adroddiadau blynyddol cynllun Nyth ar wefan Llywodraeth Cymru.